خرید خودرو پراید صندوق دار در استان البرز

پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
302,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1378 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1382 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
382,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
21,600 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
550,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1384 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir