خرید خودرو ساینا در استان البرز

ساینا، EX دنده ای، 1398 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

البرز - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX دنده ای، 1398 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

البرز - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX دنده ای، 1398 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

البرز - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1398 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1398

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX دنده ای، 1396 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
47,300,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX دنده ای، 1397 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1397 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1396 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX دنده ای، 1396 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX اتوماتیک، 1396 رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ساینا، EX دنده ای، 1397 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX دنده ای، 1397 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,700,000
منبع آگهی
otex.ir