خرید خودرو تیبا در استان البرز

تیبا، صندوق دار، 1398 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، هاچ بک، 1394 اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1392 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1397 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1394 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، هاچ بک، 1398 اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1398 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,950,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، هاچ بک، 1397 اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1398 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، هاچ بک، 1396 اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1398 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,700,000
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، صندوق دار، 1398 اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir