خرید خودرو سیتروئن زانتیا در استان تهران

سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1387 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1387 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
59,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1389 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1381 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir