خرید خودرو هیوندای ix35 در استان تهران

هیوندای، ix35، 2009 رکاب

هیوندای، ix35، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2013 رکاب

هیوندای، ix35، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2014 رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2014 رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2015 رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2014 رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
337,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2017 رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2015 رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2012 رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2011 رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2014 رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix35، 2015 رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir