خرید خودرو هیوندای ix55 در استان تهران

رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir