خرید خودرو هیوندای سانتافه در استان تهران

هیوندای، سانتافه، 2008 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2016 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2016 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
610,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
545,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
685,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
585,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2009 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2011 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2011 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir