خرید خودرو کیا اپتیما در استان تهران

کیا، اپتیما، 2015 اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 9 ساعت پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2010 اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 23 ساعت پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2018 رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2015 اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
343,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
13,800 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir