خرید خودرو کیا اپتیما در استان تهران

کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
407,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2010 رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2009 رکاب

کیا، اپتیما، 2009

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
197 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2010 رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir