خرید خودرو کیا اسپورتیج در استان تهران

ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 18 ساعت پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
1,780,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2008

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2012

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir