خرید خودرو لیفان در استان تهران

لیفان، 1.8  620، 1393 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 اتوماتیک، 1397 اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 دنده ای، 1395 اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 اتوماتیک، 1397 اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1397 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1394 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1394 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1394 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1392 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 820، 1396 اُتکس

لیفان، 820، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 820، 1395 اُتکس

لیفان، 820، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir