خرید خودرو مزدا در استان تهران

مزدا، 323، 1385 اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396 اُتکس
کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
411,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389 اُتکس
کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 323، 1382 اُتکس

مزدا، 323، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
287,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396 اُتکس
کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1395 اُتکس
کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390 اُتکس
کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir