خرید خودرو نیسان ایکس تریل در استان تهران

نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2018 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
610,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2018 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
453,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2018 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2017 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir