خرید خودرو پراید در استان تهران

پراید، 111SE، 1395 اُتکس

پراید، 111SE، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
174 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1383 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 132 ساده، 1397 اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1398 اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
4,600 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1398 اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
63,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1395 اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1384 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 132 ساده، 1398 اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
2,700 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 141 ساده، 1385 اُتکس

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
436,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1383 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SX، 1397 اُتکس

پراید، 131SX، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir