خرید خودرو پراید صندوق دار در استان تهران

پراید، صندوق دار، 1381 رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1381 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
312,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
90,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1379 رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
290 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1384 رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
18,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir