خرید خودرو پراید صندوق دار در استان تهران

پراید، صندوق دار، 1389 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 23 ساعت پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1381 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
25,700,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
20,700,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1390 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1380 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
272,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
297,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir