خرید خودرو پراید صندوق دار در استان تهران

پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
174 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1383 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1384 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1383 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1383 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
26,400,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
180,700 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1384 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir