خرید خودرو پراید صندوق دار در استان تهران

پراید، صندوق دار، 1388 رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1385 رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
102 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1382 رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
11 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1398 رکاب

پراید، صندوق دار، 1398

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1384 رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir