خرید خودرو سمند سورن ELX در استان تهران

سمند، سورن ELX، 1398 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1396 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1393 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,500,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1396 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1397 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1390 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1391 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1398 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
5,200 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1398 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
7,800 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1391 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1394 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
45,200 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن ELX، 1394 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir