فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1393

کارکرد : 101,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir