فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 19,500 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
15 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

گلستان - 3 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
323,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
153,500,000
منبع آگهی
otex.ir