فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
484,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

فارس - 3 سال پیش

کارکرد
139,770 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir