فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 3 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 3 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

کرمانشاه - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir