فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
56,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir